Bago sa iyong 2013-2016 kontrata, seksyon 29.3 nagbibigay para sa emergency preparedness training:

29.3 Ang isang empleyado na itinalaga upang maging isang miyembro ng Emergency Response Team alinsunod sa mga District o Site Emergency Preparedness Plan(s) dapat tumanggap ng isang kopya ng Plano(s) upang suriin ang kanyang / kanyang itinalaga tungkulin. Ang ganitong mga kawaning pambayan ay dapat makatanggap ng pagsasanay sa pagpapatupad ng Plan(s) sa loob ng 30 araw ng simula ng semestre paaralan at na-update kung kinakailangan.

Maging sigurado na tanungin ang iyong punong-guro o site supervisor tungkol emergency plan ng iyong site. Kung hindi mo natanggap ang update na plano at pagsasanay sa loob 60 araw ng simula ng semestre, tawagan ang iyong kinatawan ng unyon sa sa ulat.

Lahat ng Lungsod at County empleyado ay hinirang ng parehong Estado at Lungsod ng batas
tulad ng Sakuna Service Workers. Sa kaganapan ng isang deklarasyon ng emergency,
lahat ng mga pampublikong empleyado ay obligadong upang magsilbing Sakuna Service Workers
at maaaring italaga upang maisagawa ang mga gawain na i-promote ang proteksyon
ng pampublikong kalusugan at kaligtasan o ang pangangalaga ng buhay at ari-arian.

Comments sarado.