New in your 2013-2016 kontrata, section 29.3 provides for emergency preparedness training:

29.3 Ang isang empleyado na itinalaga upang maging isang miyembro ng Emergency Response Team alinsunod sa mga District o Site Emergency Preparedness Plan(s) dapat tumanggap ng isang kopya ng Plano(s) to review his/her assigned duties. Ang ganitong mga kawaning pambayan ay dapat makatanggap ng pagsasanay sa pagpapatupad ng Plan(s) sa loob ng 30 araw ng simula ng semestre paaralan at na-update kung kinakailangan.

Be sure to ask your principal or site supervisor about your site’s emergency plan. If you do not receive plan updates and training within 60 days of the start of the semester, call your union representative at to report.

All City and County employees are designated by both State and City law
as Disaster Service Workers. In the event of a declaration of emergency,
all public employees are obligated to serve as Disaster Service Workers
and may be assigned to perform activities which promote the protection
of public health and safety or the preservation of lives and property.

Comments sarado.